Zásady spracúvania osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Občianske združenie ŠARIŠ 69

Rheia Centrum, joga v srdci Prešova

Jarková 2, 080 01 Prešov

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke https://www.joga-presov.sk/; prípadne pri vašej osobnej návšteve nášho Rheia Centra v Prešove sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

  1. Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená?

1.1. Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to, napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

1.2. Aké údaje teda uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou. Bohužiaľ, technické fungovanie internetu vám neumožní prístup k obsahu našej stránky bez spracovania vašej IP adresy (kódu miesta, odkiaľ ste sa na našu stránku dostali).

1.3.Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. My používame len technické cookies - tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky a sú nevyhnutné pre fungujúce zobrazenie našich stránok na vašich zariadeniach. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, no fungovanie našich stránok a podstránok môže byť týmto zásahom obmedzené. Viac sa dozviete v informácii o Cookies, v tzv. Cookies politike na našej stránke.

1.4. Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: rezervačný formulár (kurzy voľnočasových aktivít), zasielanie noviniek (newsletter), registračný formulár (vzdelávanie inštruktorov jogy, konferencie), príp. obdobné súvisiace registračné formuláre (predajné výstavy, športové pobyty a pod.). Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, e-mailová adresa a tel. číslo. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

2.1. Na čo tieto informácie o vás používame (účely)? A na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Občianske združenie ŠARIŠ 69, IČO: 42 081 378, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod registračným číslom VVS/1-900/90-29303.

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke https://www.joga-presov.sk/, na jej jednotlivých podstránkach ako aj pri osobnej návšteve jogového centra - Rheia Centrum v Prešove.

Na jednotlivých webových stránkach fungujú rozličné zberné mechanizmy, ktoré pre lepšie porozumenie na účely zberu osobných údajov môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

2.2. Osobné údaje zadávané v rezervačnom systéme (hodiny jogy; meditácie; voľnočasové oddychové aktivity pre telo a myseľ, a pod.):

e-mail - prihlásenie sa na kurz cez calendiari.com (viď sprostredkovatelia podľa týchto Zásad spracúvania osobných údajov); zaslanie účastníkovi kurzu/workshopu a iných aktivít (ďalej len voľnočasová aktivita) potvrdenia o jeho prihlásení na voľnočasovú aktivitu; komunikácia s účastníkom o zmenách, príp. zrušení voľnočasovej aktivity; právnym základom spracúvania uvedeného osobného údaju je plnenie zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); uvedený osobný údaj je uchovávaný počas doby pravidelného navštevovania Rheia Centra; maximálne po dobu trvania zakúpenej permanentky účastníka voľnočasovej aktivity; uvedený osobný údaj je účastníkom používaný aj pri zrušení účasti na voľnočasovej aktivite online cez systém calendiari.com.

meno, priezvisko a tel.číslo - prihlásenie sa na kurz cez calendiari.com (viď sprostredkovatelia podľa týchto Zásad spracúvania osobných údajov); zaslanie účastníkovi kurzu/worskhopu a iných aktivít (ďalej len voľnočasová aktivita) potvrdenia o jeho prihlásení na voľnočasovú aktivitu; komunikácia s účastníkom o zmenách, príp. zrušení voľnočasovej aktivity; právnym základom spracúvania uvedeného osobného údaju je plnenie zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); uvedený osobný údaj je uchovávaný počas doby pravidelného navštevovania Rheia Centra; maximálne po dobu trvania zakúpenej permanentky účastníka voľnočasovej aktivity;

e-mail - po absolvovaní čo i len jedného kurzu u nás je váš e-mail použitý na účel doručovania marketingových informácií o obdobných či pripravovaných aktivitách a službách prevádzkovateľa, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu účastníkovi vzdelávania raz dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; doba uchovávania max. po dobu 3 rokov alebo pokiaľ dotknutá osoba 5x za sebou neotvorí e-mailovú kampaň, príp. nenamietne oprávnený záujem prevádzkovateľa - podľa toho, čo nastane skôr;

2.3. Osobné údaje zadávané pri registrácii na workshop/konferenciu, príp. iné špeciálne podujatie (podstránka Prehľad akcií, príp. Aktuality)

e-mail - prihlásenie sa na špeciálne podujatie cez calendiari.com (viď sprostredkovatelia podľa týchto Zásad spracúvania osobných údajov); zaslanie účastníkovi podujatia potvrdenia o jeho prihlásení na voľnočasovú aktivitu; komunikácia s účastníkom o zmenách, príp. zrušení podujatia; právnym základom spracúvania uvedeného osobného údaju je plnenie zmluvy o zabezpečení účasti na podujatí organizovanom prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); uvedený osobný údaj je spracovávaný do doby skončenia podujatia s výnimkou prípadu zasielania newslettera (viď ďalej).

meno, priezvisko a tel. číslo - prihlásenie sa na špeciálne podujatie cez calendiari.com (viď sprostredkovatelia podľa týchto Zásad spracúvania osobných údajov); zaslanie účastníkovi podujatia potvrdenie o jeho prihlásení na voľnočasovú aktivitu; komunikácia s účastníkom o zmenách, príp. zrušení podujatia; právnym základom spracúvania uvedeného osobného údaju je plnenie zmluvy o zabezpečení účasti na podujatí organizovanom prevádzkovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); uvedený osobný údaj do doby skončenia podujatia.

e-mail - po absolvovaní čo i len jedného podujatia u nás je váš e-mail použitý na účel doručovania marketingových informácií o obdobných či pripravovaných aktivitách a službách prevádzkovateľa, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu účastníkovi vzdelávania raz dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; doba uchovávania max. po dobu 3 rokov alebo pokiaľ dotknutá osoba 5x za sebou neotvorí e-mailovú kampaň, príp. nenamietne oprávnený záujem prevádzkovateľa - podľa toho, čo nastane skôr;

2.4. Registračný formulár - vzdelávanie inštruktorov

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - potrebné na účel uzatvorenia zmluvy o zabezpečení účasti na vzdelávaní, na účel zabezpečenia účasti na vzdelávaní, na účel vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov, a na účel starostlivosti o účastníka vzdelávania = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) + plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; doba uchovávania údajov v zmysle zákonných predpisov je 10 rokov po poskytnutí posledného plnenia zo zmluvy;

e-mail, mobilné tel. číslo - komunikácia so záujemcom o vzdelávanie ako aj s účastníkom vzdelávania o zabezpečení účasti na vzdelávaní; uzatvorenie zmluvy o zabezpečení účasti na vzdelávaní elektronickou formou; doručenie dodatočných informácií (zmeny, zrušenie turnusov, praktické informácie a pod.) vo vzťahu k zabezpečovanému vzdelávaniu, = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); doba uchovávania je po dobu poskytovania služby v súvislosti s činnosťami v rámci voľného času (t.j. pod dobu trvania vzdelávania až po odovzdanie certifikátu účastníkovi.)

e-mail - doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), aké už boli platiacemu účastníkovi vzdelávania raz dodané, a naším záujmom je dodať vám ako platiacemu zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za vaše peniaze; doba uchovávania max. po dobu 3 rokov alebo pokiaľ dotknutá osoba 5x za sebou neotvorí e-mailovú kampaň, príp. nenamietne oprávnený záujem prevádzkovateľa - podľa toho, čo nastane skôr;

dátum narodenia - za účelom zabezpečenia účasti na vzdelávaní, ako aj spolu s menom a priezviskom je dátum narodenia ako osobný údaj spracúvaný za účelom vydania medzinárodne uznávaného certifikátu v spolupráci so sprostredkovateľom Yoga Alliance (viď ďalej).

2.5. Fotografie z podujatí organizovaných centrom, fotografie z aktivít organizovaných centrom - účasťou na aktivitách a službách súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sú organizované prevádzkovateľom, účastníci uvedených podujatí (dotknuté osoby) berú na vedomie, že fotografie vyhotovené na podujatí môžu byť použité na účely zviditeľnenia činnosti prevádzkovateľa ako aj príp. osvety v oblasti jogy, meditácií, asán, ajurvédy a pod. Právnym základom pre spracovanie uvedených fotografií je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); uvedený osobný údaj (fotografie, na ktorých sú dotknuté osoby identifikovateľné - napr. nejedná sa o fotografie od chrbta, alebo fotografie z diaľky, ktoré vo väčšine prípadov nie sú osobným údajom) je spracúvaný max po dobu 3 rokov od vyhotovenia fotografie alebo pokým dotknuté osoby nenamietnu oprávnený záujem prevádzkovateľa (viď ďalej) - podľa toho, čo nastane skôr. Po uplynutí uvedenej doby, resp. ak je oprávnený záujem prevádzkovateľa dôvodne namietnutý, sú fotografie anonymizované (upravené v tom smere, aby dotknuté osoby neboli identifikovateľné), kedy už prestanú spĺňať pojmové znaky osobného údaja, a preto budú vyňaté z pôsobnosti GDPR.

2.6. Odporúčania (referencie)

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše kurzy alebo aktivity uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail alebo v odpovedi na súkromnú správu na messengeri, v ktorých vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Vaše údaje zverejňujeme pod dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu. Inak vaše údaje pseudonymizujeme/anonymizujeme, pokiaľ je náš záujem na zverejnení referencie zachovaný a takým štýlom, aby vaše osobnú údaje boli chránené. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.

2.7. FB stránka Rheia Centrum, joga v srdci Prešova - spoloční prevádzkovatelia so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland:

Odporúčania:

Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty na FB Fan page uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v správe v aplikácii Messenger alebo v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme, príp. ak náš záujem na zverejnení všeobecných informácií z odporúčania naďalej trvá, fotografiu a odporúčanie zanonymizujeme a uvedené prestane spĺňať pojmové znaky osobného údaja v zmysle GDPR. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia Privacy Policy spoločnosti Facebook pod linkom: https://www.facebook.com/policy.php a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

Komentáre na FB Fan Page:

Ak komentujete na našej FB Fan Page, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia Privacy Policy spoločnosti Facebook pod linkom: https://www.facebook.com/policy.php a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

3. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu plnenia zmluvy o poskytnutí služieb v súvislosti s činnosťami v rámci voľného času (t.j. po dobu trvania permanentky, resp. predplateného kurzu), príp. po dobu plnenia zmluvy o zabezpečení účasti na udalosti organizovanej prevádzkovateľom/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu 3 rokov alebo pokiaľ 5x za sebou neotvoríte e-mail od nás alebo pokým ste sa neodhlásili/nenamietali spracúvanie/oprávnený záujem prevádzkovateľa - podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú na zákonné účely spracúvania osobnú údajov dlhšiu dobu ich spracovávania.

V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie vašich údajov namietli.

4. Ste v bezpečí

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, aktuálne anitvírové programy od spoločnosti ESET NOD 32 a viacúrovňový firewall.

Zároveň osoby - sprostredkovatelia - ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://, a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov.

V neposlednom rade, zoznamy našich zákazníkov v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej kancelárii v zabezpečenej budove a prístup k nim majú len oprávnení zamestnanci. Robíme všetko pre to, aby aj mimo počítačových systémov boli vaše údaje v bezpečí.

Ak by náhodou boli naše systémy napadnuté hackerským útokom, či by bol náš systém inak napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát a poškodenia vašich práv, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

5. Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú - máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa - t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Občianske združenie ŠARIŠ 69, IČO: 42 081 378, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod registračným číslom VVS/1-900/90-29303., so sídlom Jarková 2, 080 01 Prešov.

Kontaktná osoba:

Mgr. Terézia Smaržiková

jogapresov@gmail.com

5.1. Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne v ucelenom súbore elektronicky na váš e-mail. Prevádzkovateľ môže odmietnuť poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré spracováva, ak by takéto poskytnutie mohlo mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

5.2. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplností.

5.3. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov - t.j. po zabezpečení účasti na kurze/podujatí/vzdelávaní, resp. po ukončení poskytovania služby súvisiacej s činnosťami v rámci voľného času, máte "právo na zabudnutie" = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo "odhlásiť" alebo obdobne znejúce tlačidlo v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: jogapresov@gmail.com.

5.4. V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

5.5. Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory - inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

5.6. Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi - napr. inému organizátorovi cvičení jogy či meditácií, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je z našej strany je len prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelu ich spracovávania oproti spracovávaniu e-mailovej adresy (viď vyššie) vám poskytneme v závislosti od okolností prípadu. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť dotknutej osoby na prenos údajov, ak by požadovaný prenos mohol mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných a nie sú splnené zákonné podmienky realizácie práva na prenos v zmysle GDPR.

5.7. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

Opakované alebo neprimerane zaťažujúce žiadosti o výkon práv subjektov spoplatňujeme primeraným poplatkom podľa administratívnych nákladov s tým spojenými, o čom vás upovedomíme.

5.8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by došlo k prenosu do tretích krajín využitím sprostredkovateľa so serverami mimo EÚ, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené (certifikácia cez EU-US Privacy Shield).

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

6. Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) - alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzkovateľom. Uvedené zmluvy o spolupráci sú doplnené sprostredkovateľskými zmluvami, ktoré zabezpečujú, aby vaše údaje aj u spolupracovníkov či členov nášho tímu boli v bezpečí.

Náš tím tvorí:

Mgr. Terézia Smaržiková: terezia.smarzikova@gmail.com

Ing. Adriana Pavúrová: adriana.pavurova@gmail.com

Ako aj ďalší inštruktori jogy, ktorí sú uvedení ako lektori pri jednotlivých podujatiach na stránke https://www.joga-presov.sk/. Uvedení lektori, príp. ich občianske združenia majú s prevádzkovateľom uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu, ak spracúvajú poskytnuté osobné údaje. Ak ich nespracúvajú, sú ako oprávnené osoby oboznámení s metodikou šifrovania a štandardmi zabezpečenia osobných údajov dotknutých osôb.

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, funguje cez zabezpečené prístupy a šifrované správy - osobné údaje nahrávané po prihlásení sa do systémov a zadaní užívateľského mena a hesla.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od nás dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 máme s nimi uzavreté nové sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel našich sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html -

Google formuláre -

Webnode (poskytovateľ hostingu virtuálneho priestoru pre webstránku www.joga-presov.sk) - https://www.webnode.com/privacy-policy/

Calendiari.com (poskytovateľ rezervačného systému - rezervácia aktivít + newsletter) https://calendiari.com/content/files/zasady_ochrany_osobnych_udajov_sk_20180525.pdf

Yoga Alliance - medzinárodná organizácia - https://www.yogaalliance.org/AboutYA/OurPolicies/PrivacyPolicy

7. Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na. Ďakujeme.

8. Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9. Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky sú platné od 25.05.2018

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Občianske združenie ŠARIŠ 69, IČO: 42 081 378, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod registračným číslom VVS/1-900/90-29303., so sídlom Jarková 2, 080 01 Prešov.

Kontaktná osoba:

Mgr. Terézia Smaržiková

jogapresov@gmail.com