Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytnutia služieb

súvisiace s činnosťami v rámci voľného času - služby poskytované cez webovú stránku https://www.joga-presov.sk/

1.1 Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služieb, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času, uzatvorenej medzi Poskytovateľom služby a Odberateľom služby.

Poskytovateľom služby je Občianske združenie ŠARIŠ 69, IČO: 42 081 378, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod registračným číslom VVS/1-900/90-29303, so sídlom Levočská 36, 080 01 Prešov.

Odberateľ služby - ďalej aj Spotrebiteľ alebo Odberateľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy uzavretej online nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania. Vzťahy medzi Poskytovateľom služby a Odberateľom sa okrem týchto podmienok, spravujú Občianskym zákonníkom, zákonom č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení, zákonom na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

Služby, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času - sú služby spočívajúce v umožnení účasti na hodinách jogy, na vedených meditáciách, služby spočívajúce v organizovaní súvisiacich poldňových, resp. viacdňových workshopov v jednotlivých oblastiach jogy a obdobných cvičení; spočívajúce v organizovaní konferencií, v organizovaní iných špeciálnych podujatí ako aj služby spočívajúce v poskytovaní a v organizovaní vzdelávania pre budúcich inštruktorov jogy. Uvedené služby, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času sú poskytované Poskytovateľom služby konkrétnemu Odberateľovi služby v dohodnutom čase, resp. v dohodnutých lehotách.

Ak Odberateľ služby koná v rámci predmetu svojho podnikania, ide o kupujúceho - podnikateľa a vzťahy medzi Poskytovateľom služby a Odberateľom sa spravujú vo veciach neupravených týmito podmienkami, Obchodným zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení.

1.2. Všeobecné podmienky

Odberateľ služby navrhuje uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času s Poskytovateľom služby vyplnením formulára v rezervačnom systéme jednotlivých hodín jogy,  resp. odoslaním Google formulára za účelom uzavretia Zmluvy o zabezpečení účasti na vzdelávaní organizovanom Poskytovateľom služby prostredníctvom webovej stránky https://www.joga-presov.sk/.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky v rezervačnom systéme Poskytovateľa. Objednávka je návrhom zmluvy. K uzatvoreniu zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzavretie zmluvy Poskytovateľom služby, pričom Poskytovateľ služby formálne potvrdí objednávku zaslaním e-mailu o potvrdení objednávky na e-mail Odberateľa služby. Osobné údaje zadávané na webovej stránke https://www.joga-presov.sk/ sú chránené v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov prístupných na webovej stránke Poskytovateľa služby ako aj v samotnom Rheia Centre na Jarkovej ulici v Prešove.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých služieb, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času poskytuje Poskytovateľ služby na webovej stránke https://www.joga-presov.sk/. Bližšie informácie môžete získať na e-mailovej adrese: jogapresov@gmail.com. .

Odoslaná objednávka je záväzná a Odberateľovi a Poskytovateľovi služby vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. Poskytovateľ služby sa zaväzuje sprostredkovať Odberateľovi služby účasť na objednanom cvičení, resp. workshope konkrétneho inštruktora, príp. účasť na konkrétnom module vzdelávania poskytovaného certifikovanými inštruktormi v priestoroch Poskytovateľa služby. Zmluva je účinná potvrdením objednávky prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu, resp. uzavretím Zmluvy o zabezpečení účasti na vzdelávaní s konkrétnym účastníkom a pripísaním prvej splátky ceny kurzu na účet Poskytovateľa služby.

Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky cez rezervačný systém, resp. registračný formulár. Odberateľ služby uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas s podmienkami pre dodanie služby, ktorá súvisí s činnosťami v rámci voľného času ako aj s poskytnutím vzdelávania a vyhlasuje, že sa so znením týchto všeobecných obchodných podmienok oboznámil. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Odberateľom služby a Poskytovateľom služby podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

3. Doklady o úhrade a forma platby 

Ohľadne platieb vykonávaných na základe uzavretej zmluvy vystaví predávajúci - Poskytovateľ služby kupujúcemu - Odberateľovi služby po uskutočnení platby za jednorazové cvičenie, resp. pri zakúpení permanentky na viaceré vstupy na cvičenia organizované Poskytovateľom služby daňový doklad - príjmový doklad po úhrade príslušného cvičenia v Joga Rheia v hotovosti; príp. faktúru po úhrade ceny bezhotovostne na účet Poskytovateľa služby; uvedený doklad slúži ako doklad o zakúpení služby, ktorá súvisí s činnosťami v rámci voľného času.

Vo vzťahu k úhradám za poskytovanie služieb, ktoré súvisia s činnosťou v rámci voľného času = zabezpečenie účasti na vzdelávaní Yoga Rituals Teacher training, sú jednotlivé platby uhrádzané na základe podmienok uvedených v Zmluve o zabezpečení účasti na vzdelávaní, ktorá je s Odberateľom služby uzatvorená prostredníctvom e-mailovej komunikácie s organizátorom (Poskytovateľom služby) po úplnom vyplnení a odoslaní Registračného Google formulára Odberateľom služby. Platba pozostáva z celkovo dvoch alebo piatich splátok dohodnutých s účastníkom v Zmluve o zabezpečení účasti na vzdelávaní.

Forma platby: Hotovostná platba proti vystavenému príjmovému dokladu, resp. bezhotovostný bankový prevod proti vystavenej faktúre.

4. Dodacie lehoty 

Účasť na voľnočasových aktivitách je pre odberateľa zabezpečená v dojednaných časoch a lehotách - bližšie info sú poskytnuté na webovej stránke https://www.joga-presov.sk/; príp. po individuálnom dojednaní s odberateľom prostredníctvom e-mailovej komunikácie: jogapresov@gmail.com.

Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými poskytovateľom služby, o čom je odberateľ služby bez zbytočného odkladu informovaný.

5. Odmena za poskytnutie služby, ktorá súvisí s činnosťami v rámci voľného času

Odberateľ služby sa za zaväzuje zaplatiť odmenu uvedenú pri objednávke na webstránke poskytovateľa služby platnú v čase objednania konkrétnej služby, ktorá súvisí s činnosťami v rámci voľného času. Všetky ceny sú bez DPH. Poskytovateľ služby nie je platiteľom DPH.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo tlačových chýb.

6. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť objednávku jednorazovej služby (služba zabezpečenia účasti na cvičení resp. na meditácii a  pod. podľa rezervačného systému) ešte pred jej zaplatením, môžete tak urobiť cez email: jogapresov@gmail.com alebo prostredníctvom rezervačného systému na stránke https://www.joga-presov.sk/ najneskôr do času 1 deň pred plánovaným časom poskytnutia objednanej služby. O zrušení vašej objednávky vám pri zrušení účasti cez rezervačný systém príde potvrdzujúci e-mail o zrušení vašej účasti. Prijatím uvedeného e-mailu do e-mailovej schránky použitej pri rezervácii cvičenia je Zmluva o poskytnutí služby, ktorá súvisí s činnosťami v rámci voľného času vo vzťahu k danej službe zrušená. V deň uskutočnenia plánovanej jednorazovej služby je zrušenie účasti možné iba na základe individuálnej dohody s konkrétnym inštruktorom.

Ukončenie Zmluvy o zabezpečení účasti na vzdelávaní je upravené odlišne od týchto obchodných podmienok v samotnej zmluve.

7. Záručná doba a reklamácie

Vzhľadom na skutočnosť, že služby poskytované Poskytovateľom služby sú založené na osobnom prístupe inštruktorov, ktorých prístup sa môže odlišovať, akúkoľvek nespokojnosť s poskytnutou službou riešime výhradne individuálne za účasti všetkých zainteresovaných strán. V prípade nespokojnosti nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: jogapresov@gmail.com.

Týmto beriete na vedomie, že skôr než začnete využívať naše služby a zúčastňovať sa nami organizovaných cvičeniach, je potrebné, aby ste vopred konzultovali svoj zdravotný stav s lekárom. Najmä ak máte (aj v rodine) alebo ste mali problémy s krvným tlakom, so srdcovými ochoreniami, bolesťami hrudníka pri cvičení, trpíte obezitou, máte vysoký cholesterol, či akékoľvek problémy s kolenami, chrbticou alebo kĺbmi, či iné ochorenia vyžadujúce si lekársku konzultáciu. Zároveň ste si vedomý, že akékoľvek riziká zranenia súvisiace s vašim zdravotným stavom preberáte ako účastník nami poskytnutej služby - obzvlášť v prípade skupinovej lekcie - na vlastnú zodpovednosť.

Na technickú otázku poskytnutej služby (ak máte napr. nefunkčný prístup k súboru s jogovými cvikmi, resp. k online vzdelávaniu v rámci Yoga Rituals Teacher training) sa vzťahuje zákonná záručná doba 2 rokov. V prípade problémov či otázok nás kontaktujte e-mailom na jogapresov@gmail.com a technicky odstrániteľné nedostatky odstránime čo najskôr, najneskôr však v zákonom stanovenej lehote 30 dní od prijatia vašej reklamácie.

8. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.  

9. Odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

V zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci t. j. Poskytovateľ služby zaväzuje poskytnúť tieto služby kupujúcemu t. j. Odberateľovi služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote - uvedené sa vzťahuje na všetky služby, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času podľa bodu 1.1. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Zakúpenú účasť na hodinách, cvičenia, resp. meditácie ako aj zakúpenú účasť na základe Zmluvy o zabezpečení účasti na vzdelávaní Yoga Rituals teacher training, je možné po úhrade čo i len časti ceny služby zrušiť iba z dôvodu, že sa objednaná voľnočasová aktivita z dôvodov na strane Poskytovateľa služby z technických príčin neuskutoční (choroba inštruktora, technicky nepoužiteľné priestory a podobne) a to v lehote do 14 dní od plánovaného uskutočnenia voľnočasovej aktivity, ak v uvedenom termíne nebola zo strany Poskytovateľa služby zabezpečená náhrada. V takomto prípade je potrebné zaslať oficiálnu žiadosť o vrátenie plnej hodnoty zaplatenej ceny za služby, resp. alikvótnej časti ceny zaplatenej vopred za ešte neposkytnuté služby na e-mailovú adresu: jogapresov@gmail.com. Písomná žiadosť musí obsahovať názov objednanej služby, dátum a čas pôvodne plánovanej služby, počet zakúpených vstupov, počet vyčerpaných vstupov, resp. modulov a cenu celkom, ako aj platobné údaje - t. j. číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Vaša žiadosť bude vybavená v lehote 14 dní odo dňa jej prijatia na e-mail: jogapresov@gmail.com.

10. Autorské práva

Vybrané jogové sekvencie, ich zaradenie a použité know-how poskytované počas služieb Poskytovateľa, resp. počas vzdelávania v oblasti jogy sú výhradným duševným vlastníctvom toho-ktorého autora = inštruktora jogy. Odberateľ je oprávnený používať získané poznatky výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný, a to na vlastné domáce cvičenie. Výnimku tvorí zabezpečenie účasti na certifikovanom vzdelávacom programe Yoga Rituals Teacher training. Vzdelávacie materiály však Odberateľ služby nie je oprávnený nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený tieto materiály ďalej spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.

Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je konkrétny autor oprávnený požadovať od spotrebiteľa zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako ušlý zisk konkrétneho autora - t.j. inštruktora jogy, ktorý vznikol následkom neoprávneného konania Odberateľa služby.

11. Ochrana osobných údajov

Ochrana vami poskytnutých údajov sa riadi zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webstránke https://www.joga-presov.sk/.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky poskytovania služieb, ktoré súvisia s činnosťami v rámci voľného času nadobúdajú účinnosť dňa 24.7.2018.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke poskytovateľa služby v deň odoslania elektronickej objednávky odberateľa služby v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

13. Kontakt

Občianske združenie ŠARIŠ 69, IČO: 42 081 378, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod registračným číslom VVS/1-900/90-29303., so sídlom Levočská 36, 080 01 Prešov.

Kontaktná osoba:

Mgr. Terézia Smaržiková, jogapresov@gmail.com

Dozorný orgán:

Príslušný Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov